首页
留学捷克
学成回国
为国服务
魅力中文
来华留学
教育交流
旅捷学联


对外接待时间
周二、周四 14:30-17:00(使馆公布的节假日期间,不对外办公)

联系方式:
Education Office
Embassy of the people's Republic of China in the Czech Republic
Pelléova 18, 160 00 Praha 6

Tel: 00420 233 028 869
Fax: 00420 233 028 868
E-mail: jkjy@moe.edu.cn

Stipendium ke studiu v Čínské lidové republice v akademickém roce 2017/2018

2017-02-09
Čínská vláda nabízí v rámci iniciativy 16+1 českým zájemcům 60 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2017/2018, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2017/2018.

Čínská strana stipendistům v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma výuku, ubytování v univerzitním kampusu, měsíční kapesné, jednorázovou finanční podporu na počáteční výdaje po příjezdu, ambulantní lékařskou péči a zdravotní pojištění. Veškeré další nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (MŠMT tyto náklady neproplácí).

Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici na stránkách China Scholarship Council (viz níže). Na těchto stránkách je k dispozici též seznam vysokých škol v Číně, které přijímají zahraniční studenty.
http://www.csc.edu.cn/Laihua

Podmínky pro žadatele:

Žadatelé musejí být občany České republiky. Podmínkou je také dobrý zdravotní stav.
Uchazeči, kteří již obdrželi nominaci MŠMT ke studiu v Čínské lidové republice v akademickém roce 2017/2018 v rámci stipendia na základě bilaterální smlouvy, nejsou vhodnými kandidáty!

Vzdělání a věkový limit:
 Žadatelé o „undergraduate program“ musejí mít maturitu (maturitní vysvědčení) a musejí být mladší 25 let.
 Žadatelé o „master´s program“ musejí mít bakalářský titul a musejí být mladší 35 let.
 Žadatelé o „doctoral program“ musejí mít magisterský titul a musejí být mladší 40 let.
 Žadatelé o „general scholar program“ musejí mít ukončené alespoň dva roky vysokoškolských studií (v bakalářském studiu) a musejí být ve věku do 45 let.
 Žadatelé o „senior scholar program“ musejí mít nejméně magisterský titul a musejí být ve věku do 50 let.

Seznam požadovaných dokumentů:

1. vyplněný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia"
2. dva doporučující dopisy v angličtině nebo v čínštině na hlavičkovém papíru s podpisem osoby, která doporučující dopis vystavila (v případě žadatelů o „graduate program“ a „senior scholar program“ jsou vyžadovány dopisy podepsané vysokoškolským pedagogem)
3. akceptační dopis z přijímající univerzity v ČLR (více informací viz níže)
4. originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu zkoušek (Academic Transcript) s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby
5. notářsky ověřenou kopii diplomu/dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení/diplom)
6. vyplněný formulář o zdravotní prohlídce „Foreigner Physical Examination Form“ (aktuální verze ke stažení na stránkách čínské ambasády: http://cz.china-embassy.org/cze/lsyw/kzfks/) (více o zdravotním formuláři viz níže)
7. stručný studijní či výzkumný plán v angličtině nebo v čínštině (max. 1 strana A4, musí být podepsaný)
8. CD s vlastními pracemi (týká se pouze studentů umění, více informací viz níže)
9. ověřená kopie platného HSK certifikátu (pouze pro držitele certifikátu)
10. životopis v aj (musí být podepsaný)

Na nekompletní přihlášky nebude brán zřetel.

Veškeré originální dokumenty vyhotovené v jiném než čínském či anglickém jazyce musejí být opatřeny soudním překladem do čínštiny či angličtiny (pozn. návrh na vyslání se nepřekládá, slouží pouze pro potřeby MŠMT/DZS). Žádné z předkládaných dokumentů nebudou uchazečům vráceny.
 Všechny dokumenty prosím 2x okopírujte.
 Vytvořte 1 složku s originální dokumentací a 2 složky s kopiemi požadované dokumentace.
 Všechny 3 složky prosím zašlete ve 3 rychlovazačích.
 Dokumenty vložte ve fóliích do rychlovazačů ve výše uvedeném pořadí a nečíslujte.

!! DŮLEŽITÉ!! Před odesláním dokumentace si veškeré dokumenty naskenujte a uložte, jelikož bude nutné tyto dokumenty vložit do online přihlášky čínské strany.

Kompletní dokumentaci prosím doručte nejpozději do 21. února 2017 do 15 hod na níže uvedenou poštovní adresu. Na obálku napište „Stipendia ČLR“.
  Mgr. Veronika Peterová
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5
  118 12 Praha 1

Doporučení k požadované dokumentaci:

Academic Transcript:

Odevzdávají všichni studenti. Studenti, kteří jsou momentálně v ČLR, přiloží také výsledky zkoušek vykonaných v ČLR.

Uchazeči, kteří již nejsou studenty vysoké školy, předloží dodatek k vysokoškolskému diplomu obsahující kompletní seznam vykonaných zkoušek.

CD s vlastními pracemi:

Uchazeči o studium hudby předloží CD se svými vlastními hudebními díly.

Uchazeči o studium umění předloží CD se svými vlastními díly obsahující – 2 kresby (sketch), 2 malby (colour painting) a 2 jiná díla.

Akceptační dopis:

Podmínkou pro Vaše úspěšné přijetí ke stipendijnímu pobytu v Číně je získání předběžného akceptačního dopisu z Vámi vybrané čínské univerzity, kde budete chtít svůj studijní pobyt absolvovat.

Na následujících stránkách naleznete seznam vysokých škol v Číně, které přijímají zahraniční studenty: http://en.csc.edu.cn/laihua/universitysearchen.aspx. Upozorňujeme, že je velice důležité zjistit si o univerzitách, o které máte zájem, co nejvíce informací, například jaká je kvalita výuky, jaké jsou nabízené předměty apod.

V případě, že nebude možné získat dopis před odevzdáním dokumentace, můžete dopis zaslat dodatečně po termínu, dle domluvy, nejpozději však 22. 3. 2017.

Formulář o zdravotní prohlídce:

Součástí dokumentace je také formulář o zdravotní prohlídce. Ten se týká pouze studentů, kteří budou v Číně pobývat déle než 6 měsíců.

K dokumentaci, kterou odevzdáváte, přikládáte zatím pouhou kopii vyplněného zdravotního formuláře (bez výsledků krevních testů) opatřeného fotografií žadatele s podpisem a razítkem lékaře žadatele. Všechny kolonky na formuláři musejí být vyplněné a Vaše fotografie na formuláři musí být částečně překryta razítkem lékaře.

Originální formulář si necháváte u sebe pro pozdější doplnění výsledků krevních testů (ty nesmějí být starší než 6 měsíců v den nástupu ke studijnímu pobytu, doporučujeme nechat si udělat krevní testy cca 1-3 měsíce před Vaším pobytem v ČLR).
Více informací také naleznete také na webových stránkách: http://www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

Postup po odevzdání požadované dokumentace:

V případě potřeby budou žadatelé pozváni k pohovorům v rámci výběrového řízení, které by se uskutečnilo v Praze za účasti zástupců MŠMT/DZS a zástupců Velvyslanectví ČLR pravděpodobně ke konci února 2017 (bude upřesněno).

Vybraní uchazeči budou následně vyzváni k vyplnění online přihlášky a bude jim sdělen číselný kód (Agency Number), který je bude opravňovat k tomu, aby se o stipendium mohli ucházet.
浏览次数: 】【打印】【关闭
Copyright Education office of the Embassy of the People’s Republic of China, All Rights Reserves
E- mail to
webmaster@cscse.edu.cn with questions or comments about this web site.
京ICP备05064741号-2